تبلیغات
.::. گالری عکس . آموزش سخت افزار . نرم افزار . ترفند .::. - World at War :5 Call of Duty - ﻧﺪای وﻇﯿﻔﻪ ٥ : ﺟﮫﺎن در ﺟﻨﮓ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی اﮐﺸﻦ اول ﺷﺨﺺ 2008

.::. گالری عکس . آموزش سخت افزار . نرم افزار . ترفند .::.

 

   \26\/15/ نظر سنجی

کدام بازیگر را بیشتر می پسندید ؟  \26\/15/ ساعت وبلاگ

 

   \26\/15/ شمارنده

امروز :
بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
آخرین بازدید
كل بازدید ها :
آخرین بروز رسانی


   \26\/15/ لینک به ما

لینک به ما

.لوگوی دوستان

 

       


دانلود جدیدترین های روز دنیا

تبادل لینک لوگو وبنر با همه سایتها;

          \26\/15/ طراح قالب

طراح قالب : میلاد نوری

قالب های رایگان سایت نیمرو!

نیمرو!

Image and video hosting by TinyPic


جدول لیگ برتر

 

   .   World at War :5 Call of Duty - ﻧﺪای وﻇﯿﻔﻪ ٥ : ﺟﮫﺎن در ﺟﻨﮓ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی اﮐﺸﻦ اول ﺷﺨﺺ 2008 | معرفی بازیهای جدید ,


 .::. ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮑﺴﺎل از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و زﯾﺒﺎی Call of Duty , ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ آن ﺑﺮای PC زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ !
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺴﺨﻪ ﭼﮫﺎرم ﮐﻪ داﺳﺘﺎﻧﺶ درﺑﺎره ﺟﻨﮕﮫﺎی ﻣﺪرن ﺑﻮد، دوﺑﺎره داﺳﺘﺎن دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار و ﻣﮫﯿﺞ ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ روی ﺳﺎﻟﮫﺎی و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺒﺮد ھﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد !
ﺳﺮی ﺑﺎزی ھﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار
Call of Duty ﺳﺎل ٢٠٠٣ در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎزی ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﻗﯿﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﻦ ژاﻧﺮ  ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮی ﺑﺎزی ھﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار Medal of Honor ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ EA Games را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮان زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﺎزی ھﺎی ژاﻧﺮ اول ﺷﺨﺺ و ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮد.
   ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ، ھﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﺷﻤﻨﺎن، داﺳﺘﺎن ﺣﻤﺎﺳﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﯿﺞ و درﮔﯿﺮاﻧﻪ، ﺟﻠﻮه ھﺎی وﯾﮋه ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ، ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ، و ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﻼح ھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺗﻮاﻧﺎ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼح واﻗﻌﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
World at War 5 Call of Duty را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی اﮐﺸﻦ اول ﺷﺨﺺ ﺳﺎل ٢٠٠٨ و ﯾﮑﯽ از ﺑﯽ  ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ھﺎی اﮐﺸﻦ اول ﺷﺨﺺ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزی ھﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﻣﺒﺪل ﺳﺎزد !
World at War 5 Call of Duty ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی اﮐﺸﻦ اول ﺷﺨﺺ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ھﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای را در ﺳﺎل ٢٠٠٨ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯿﺴﺖ ! در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺒﺮد ھﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ در ﺣﺎل روﯾﺪاد اﺳﺖ و ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﭼﮫﺎر ارﺗﺶ ﺑﺰرگ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ژاﭘﻦ، اﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺷﻮروی و ارﺗﺶ ﻧﺎزی ھﺎی آﻟﻤﺎن اﺳﺖ .

 

World at War 5 Call of Duty از ﻧﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی روﺑﺮو ﺷﺪ و در اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﺪی
ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ Playstation World از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ١٠ از
١٠ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی را از ﻧﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺒﺪل ﮐﺮده
اﺳﺖ .
ﺳﺎزﻧﺪه : ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ Treyarch
ﻧﺎﺷﺮ : ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ Activision
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر :  2008 ,11 Nov    
وب ﺳﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ : Call of Duty: World at War
رده ﺑﻨﺪی ژاﻧﺮ : اﮐﺸﻦ اول ﺷﺨﺺ ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺰان دﺷﻮار ﺑﻮدن : ﻣﺘﻮﺳﻂ .
زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی : ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ.
درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ESRB در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎزی : Mature - ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد
و ﮔﺮوھﮫﺎی ﺳﻨﯽ ١٧ ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ .
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎزی World at War :5 Call of Duty:- ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻦ آوری ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎزی 4 Call of Duty  و ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آن ﺑﺎزی  وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫﯿﻨﻪ ﺷﺪه و
ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ !
- ﺟﻠﻮه ھﺎی وﯾﮋه ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ، ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﻻی ﺑﺎزی و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت، ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻃﺒﯿﻌﯽ .
- ﻣﺒﺎرزه ﮔﺮوھﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮزﻣﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﻤﮑﺖ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺒﺎرزات ﺳﺨﺖ ارﺗﺸﯽ ﯾﺎری ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮐﺮد . 
- ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼ زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﺲ واﻗﻌﯽ ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد واﻗﻌﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻟﻤﺲ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد !
- ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺮی ﺑﺎزی ھﺎی Call of Duty ، اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮔﺮوھﯽ و آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻋﺮﺿﻪ  ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزی ٤ ﻧﻔﺮه زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎزی دو ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد !
- در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﻧﻘﺶ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ارﺗﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺶ ﺷﻮروی ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ !
- ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺻﺪای ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎزی ھﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای اﯾﻦ ژاﻧﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزی را
ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ژاﻧﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎزی ﻣﺒﺪل ﮐﺮد ! و .......

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺎزی
 Microsoft Windows -
 Processor: AMD 64 3200+/Intel Pentium 4 3.0 GHz or better -
 (Memory: 8 GB free hard drive space, 512 MB RAM (XP)/1 GB RAM (VISTA -
 Graphics: Shader 3.0 or better, 256 MB Nvidia Geforce 6600GT/ATI Radeon 1600XT or better -نویسنده : محسن      تاریخ درج مطلب : دوشنبه 11 آذر 1387    ساعت : 09:32 ق.ظ
تاریخ ویرایش : جمعه 29 آذر 1387   ساعت :  09:54 ق.ظ


    .  لینک مطلب | نظرات ()


 

   \26\/15/ منوی کاربران

.  خانه
.  ایمیل

.  تماس با مدیر


   \26\/15/ مدیر وبلاگ

دکتر شریعتی : «کلاس پنجم که بودم پسر درشت هیکلی در ته کلاس ما می نشست که برای من مظهر تمام چیزهای چندش آور بود ،آن هم به سه دلیل ؛ اول آنکه کچل بود، دوم اینکه سیگار می کشید و سوم - که از همه تهوع آور بود- اینکه در آن سن و سال، زن داشت. !... چند سالی گذشت یک روز که با همسرم از خیابان می گذشتیم ،آن پسر قوی هیکل ته کلاس را دیدم در حالیکه خودم زن داشتم ،سیگار می کشیدم و کچل شده بودم   \26\/15/ موضوعات وبلاگ

خبرهای جالب(12)
اخبار موسیقی (5)
دانلود نرم افزار(4)
اخبار فیلم و سینما(7)
آموزش نرم افزار(8)
ترفند(7)
آموزش سخت افزار(8)
معرفی بازیهای جدید(6)
گالری عکس(9)
نرم افزار موبایل(4)
طنز و سرگرمی(5)


   \26\/15/ بایگانی وبلاگ

اردیبهشت 1389 (13)
دی 1388 (1)
مرداد 1388 (3)
دی 1387 (6)
آذر 1387 (3)
مهر 1387 (8)
مرداد 1387 (1)
اسفند 1386 (1)
بهمن 1386 (6)
دی 1386 (2)
آذر 1386 (5)
آبان 1386 (1)
مهر 1386 (4)
شهریور 1386 (34)
مرداد 1386 (2)


  \26\/15/ لینکستان


   \26\/15/ لینکدونی

طنز جوك اس ام اس و كلی مطلب باحال (- کلیک)
وبلاگ تخصصی كامپیوتر (- کلیک)
نرم افزار.ترفند.عکس.بازی (- کلیک)
 آرشیو لینكدونی
سایت نیمرو!
قالب های وبلاگ
تالارهای گفتگوی نیمرو!

پرشین وبلاگ

 


   \26\/15/ جستجوگر


   \26\/15/ خبرنامه


  \26\/15/مطالب قبلی

مرغی که سرش را بریدند اما ۱۸ماه بدون سر زنده ماند!! (+عکس)

جوک های زیبا و خنده دار

میرن مهمونا از اونا فقط آشغالِ میوه به جا می مونه!

آموزش رپر شدن – طنز

داستان ساناز و سعید در خیابان های تهران!

گزارش تصویری ویژه از درگیری و دست به یقه شدن ویکتور والدس و ژوزه مورینیو در پایان بازی بارسلونا و اینتر میلان

گلشیفته داور جشنواره لوکارنو شد

چهره حضرت علی(ع) از نگاه جبران خلیل جبران / عکس

مجسمه «شریعتی»​ هم به سرقت رفت

مردی برای روشن کردن جیپ خود از یک فیل کمک گرفت

احمدرضا عابدزاده بازداشت شد

در پی لغو دو اجرای بهنام صفوی و علی اصحابی در یزد: بهنام صفوی: «از مردم خوب کشورم عذر می خواهم»

جادوگر از هواپیما می‌ترسد

آیت الله امینی؛ به جوانان انگ ضدانقلاب نزنید

کودک 4 ساله قربانی سریال جومونگ شد© CopyRight - All Rights Reserved - Template By : Nimroo.com

...